Cung cấp & triển khai tích hợp hệ thống CNTT

Tích hợp, cung cấp, triển khai hệ thống công nghệ thông tin là quá trình áp dụng các công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề kinh doanh trong tổ chức hoặc doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm các bước từ việc tư vấn, thiết kế hệ thống, cung cấp thiết bị, triển khai, đưa vào sử dụng, duy trì và nâng cấp hệ thống.
Việc đưa các giải pháp, thiết bị tích hợp vào hệ thống để giải quyết các vấn đề cụ thể như tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, cải thiện quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng tính cạnh tranh.

Cung cấp các giải pháp hạ tầng mạng
Cung cấp các giải pháp về máy chủ
Cung cấp các giải pháp lưu trữ (NAS, SAN, DAS, Cloud)
Cung cấp giải pháp ảo hóa
Cung cấp bộ giải pháp phụ trợ hạ tầng trung tâm dữ liệu
Cung cấp các giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu